Tanpınar’ın Kütüphanesi

Turan Alptekin’in “Tanpınar’ın Ölümü Apologia” adlı kitabını okuyorum (YKY, 2015). Tanpınar’ın hem öğrencisi hem yardımcısı olan yazar “savunma”sında yazarın ismi etrafında konuşulurken yapılan bazı yanlışlıkları tanıklıklarla düzeltiyor ve yakınlığı sebebiyle kendisinin uğradığını düşündüğü haksızlıklara yanıt veriyor. Yazıların içinde çok güzel ve ilginç başka bilgiler de mevcut.

Örneğin, yirmi beşinci sayfadaki ‘Anlamalar’ başlıklı denemede Tanpınar’ın kitaplığı bahsi var. A. H. Tanpınar öldüğü vakit, kütüphanesinden 178’i Türkçe yazan yazarların kaleminden, 19’u çeviri, birkaçı İngilizce ve Almanca, 371’i de Fransızca olmak üzere 568 kitap çıkmış. Kimbilir kaç kez kütüphane kurdu, kütüphane bozdu! Handan İnci Hoca, bu listeyi 2012’de Kapı Yayınları’ndan çıkan “Ahmet Hamdi Tanpınar-Tanpınar Zamanı (Son Bakışlar)” kitabında vermiş. Lâkin hâlihazırda Tanpınar Merkezi’nin sitesinde de (ki Tanpınar ailesinin sebebini bilmediğim bir engellemesi ile karşı karşıyalar) kitapların dökümü mevcut. Tanpınar gibi bir büyük yazarın okuma izini takip etmek isteyenler için ilginç olabilir. Aslında o uzun listeyi buraya koymayacaktım, sitenin linkini vermek yeterli olabilirdi. Fakat Tanpınar’ın varislerinin Handan İnci’ye site için ihtar göndermesi, belki siteye bir süre ulaşılamayacak olması, listeyi buraya da aktarmama sebep oldu. Arzu eden aşağıdaki listeye göz atar, arzu eden Tanpınar Merkezi’ne bakabilir. Gerisi size kalmış.

KİTAPLARIN LİSTESİ

 • Adıvar, Halide Edib, Seviye Talib, (eski yazı)
 • Ağaoğlu, Samet, Öğretmen Gafur, –ithaflı-
 • Ahmet Cevdet Paşa, Âdâb-ı Sedad Fi-İlm-il-Âdâb
 • Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihicilt:4 (eski yazı)
 • Akarsu, Bedia, Wilhelm Von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı, –ithaflı-
 • Akbulut, Rüknettin, Cumhuriyet Devrinde Bursa İçin Yazılmış Şiirler, –ithaflı-
 • Akı, Niyazi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, –ithaflı-
 • Akıncı, Gündüz, İbrahim Hakkı Efendi, –ithaflı-
 • Aksel, Malik, Anadolu Halk Resimleri
 • Aksu, Niyazi Recep, Türk İnkılâbı Tarihi Kronolojisi
 • Aktepe, Münir, Patrona İsyanı
 • Akyüz, Kenan, Tevfik Fikret
 • Ali Haydar Mithat, Mithat Paşa, Hayat-ı Siyasiyesi, Hidematı, Menfa Hayatı,  cilt 1,
 • Ali Suavi, Hive(eski yazı)
 • Ali, Sabahattin, Yeni Dünya
 • Arapyan, Kalost, Rusçuk Ayanı Mustafa Paşanın Hayatı ve Kahramanlıkları
 • Arolat, A. Mümtaz, Hayal İkliminden Dönen Diyor ki, –ithaflı-
 • Asaf, Özdemir, Bir Kapı Önünde,–ithaflı-
 • Âsım, Halit, Ömür
 • Asral, Suat Salih, Benden Sonra
 • Asral, Suat Salih, Zühalin Halkaları, –ithaflı-
 • Aşkun, Vehbi Cem, Sivas Kongresi
 • Atai, Şakayık Zeyli(eski yazı)
 • Atay, Falih Rıfkı, 19 Mayıs
 • Atay, Falih Rıfkı, Çile
 • Avni, Hüseyin, Reaya ve Köylü,–ithaflı-
 • Ayda, Adile, Bourgeois Gentilhome Komedisinin Yazılış Sebepleri Hakkında Yeni Bir İzah, -ithaflı-
 • Babinger, Franz, Fetihnâme-i Sultan Mehmet
 • Başgöz, İlhan, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi
 • Bayatlı, Osman, Bergama’da Asklepion
 • Baydar, Mustafa, Atatürk’le Konuşmalar
 • Baydur, Suat Y., Hellen – Latin Eski Çağ Bilgisi
 • Baykurt, Fakir, Karın Ağrısı
 • Belen, Fahri, Demokrasimiz Nereye Gidiyor,–ithaflı-
 • Berker, Şinasi Nahit, Demedim mi Nazlı Yarim Ben Sana, –ithaflı-
 • Berktin, Cezmi Tahir, Eğitim Teşkilatı ve Felsefesiyle Amerika, –ithaflı-
 • Birsel, Salah,Ases
 • Cansever, Edip, Umutsuzlar Parkı, –ithaflı-
 • Cansever, Edip, Yerçekimli Karanfil, –ithaflı-
 • Cansever, Ömer Edip, İkindi Üstü
 • Cevdet Paşa, Tezâkir 1-12 , 13-20, (Hazırlayan: Cavit Baysun)
 • Cumalı, Necati, Değişik Gözle, –ithaflı-
 • Cumalı, Necati, İmbatla Gelen, –ithaflı-
 • Cumalı, Necati, Kızıl Çullu Yolu, –ithaflı-
 • Çeşmizade Mustafa Reşid, Çeşmizâde Tarihi(Hazırlayan: Bekir Kütükoğlu)
 • Çetin, Celalettin, Sarı Çam,–ithaflı-
 • Çevik, Hikmet, Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, –ithaflı-
 • Damar, Arif, İstanbul Bulutu, –ithaflı-
 • Diez, Ernst – Aslanapa, Oktay, Karaman Devri Sanatı,
 • Diez, Ernst- Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı
 • Dursunoğlu, Cevat, Milli Mücadelede Erzurum,–ithaflı-
 • Duru, Kâzım Nâmi,Ziya Gökalp
 • Ebubekir Hazım, Küçük Paşa(eski yazı)
 • Eloğlu, Metin, Odun, –ithaflı-
 • Eralp, H. Vehbi, Felsefe Tarihi, –ithaflı-
 • Ergun, S. N. (Hazırlayan:) Baki Divanı
 • Ergun, Saadettin Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi I
 • Ergun, Sadettin Nüzhet, Neşatî
 • Erhat, Azra, Mavi Anadolu, –ithaflı-
 • Evliya Çelebi SeyahatnamesiCilt:1
 • Fârâbî/ İ.Ü.Edebiyat Fakültesi
 • Fındıklılı Mehmet Ağa, Silahdar Tarihi
 • Fuzuli, Leyla ile Mecnun, (Hazırlayan: Necmettin Halil Onan) –ithaflı-
 • Fuzuli, Leyla ve Mecnun, (Hazırlayan: Nevzat Yesirgil)
 • Gelibolulu Mustafa Âli, Mevâid-ün-Nefâis Fi Kavâid-il-Mecâlis
 • Gerez, Jozef Habib, Acılı Bitimler, –ithaflı-
 • Giritli Aziz Efendi, Muhayyelat
 • Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi
 • Göksel, Ali Nüzhet, Ziya Gökalp
 • Gökyay, Orhan Şaik, Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları
 • Gökyay, Orhan Şaik, Dede Korkut
 • Gölpınarlı, Abdülbaki (Hazırlayan:), Hayyam’ın Rübaileri
 • Gölpınarlı, Abdülbaki, Boratav, Pertev Naili, Pir Sultan Abdal
 • Gölpınarlı, Abdülbaki, Melâmilik ve Melâmiler
 • Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, –ithaflı-
 • Gülşehri, Mantıku’t-Tayr,(Hazırlayan: Agah Sırrı Levent)
 • Güney, Eflatun Cem, Bir Varmış Bir Yokmuş
 • Hisar, Abdülhak Şinasi, Çamlıcadaki Eniştemiz, –ithaflı-
 • Hisar, Abdülhak Şinasi, Yahya Kemal’e Veda, –ithaflı-
 • Horozcu, Oktay Rifat, Aşk Merdiveni(2 adet)
 • Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l- Cevâmî
 • İnal, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar
 • İnan, Abdülkadir, Şamanizm, (TDK)
 • İnönü’nün Söylev ve DemeçleriI (1919-1946) M.E.B
 • İpşiroğlu, M. Ş.- Eyüboğlu, S., Avrupa Resminde Gerçek Duygusu
 • Kaplan, Mehmet, Namık Kemal,Cilt:II, –ithaflı-
 • Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri,–ithaflı-
 • Karakan, Hüseyin, Bir Aşk Hikâyesi, –ithaflı-
 • Karal, Enver Ziya, Osmanlı TarihiCilt:V, VI
 • Karamursal, Ziya, Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tedkikler, –ithaflı-
 • Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore(eski yazı)
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Alp Dağlarından
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Ankara
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Okun Ucundan
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Panorama II
 • Karatay, Namdar Rahmi, Geçti Bor’un Pazarı
 • Kırdar, Ayhan, Lo, –ithaflı- (üç aded)
 • Kitab-ı Mukaddes
 • Köksal, Ahmet, Aşk Şiirleri Antolojisi
 • Köprülü, Fuat, Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit
 • Kuntay, Midhat Cemal, Ali Suavi
 • Kuntay, Midhat Cemal, Namık Kemal,–ithaflı-
 • Kuran, Ahmet Bedevi, İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki
 • Kurat, Nimet Akdes, Prut Seferi ve Barışı I
 • Levent, Agah Sırrı, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri,(TDK)
 • Levent, Agah Sırrı, Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul
 • Mardin, Ebülula, Medeni Hukuk Cephesinde Ahmet Cevdet Paşa
 • Mehmet Murat, Turfanda mı Yoksa Turfa mı?,(eski yazı)
 • Mengüşoğlu, Takiyeddin Kant ve Schiller’de İnsan Problemi
 • Mengüşoğlu, Takiyettin, Felsefeye Giriş
 • Mevlana, Divan-ı Kebir I-IV, (Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı)
 • Mevlana, Fîh-i Mâ-Fîh, (Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı)
 • Molla Cami, Nefâhatü’l Üns(eski yazı)
 • Nâbi Divanı(Bulak, 1257)
 • Naimâ Tarihi,cilt 1-2, cilt 3-4, cilt5-6
 • Namık Kemal, Zavallı Çocuk(eski yazı)
 • Nedim Divanı(Hazırlayan: A. Gölpınarlı)
 • Nihal, Şükufe, Domaniç Dağlarının Yolcusu, –ithaflı-
 • Onan, Necmettin Halil, Namık Kemal’in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi,–ithaflı-
 • Öke, Altan E., Binaların İktisadi Problemlerinin Çözümünde Enlemler Araştırmasının Kullanılma İmkânları, -ithaflı-
 • Ötüken, Adnan Cahit, Bibliyotek Bilgisi ve Bibliyografi
 • Özer Kemal, Gül Yordamı
 • Recaizade Mahmut Ekrem, Talim-i Edebiyat
 • Rey, Ahmet Reşid, Hatıralar, Türkiye Yayınevi
 • Sade Türkçe Kılavuzu/ T.D.K
 • Sağlam, Tevfik, Büyük Harpte 3. Orduda Sıhhî Hizmet, –ithaflı-
 • Sağlam, Tevfik, Nasıl Okudum?,–ithaflı-
 • Sander, Ergin, Gözlerinde Gökyüzü, –ithaflı-
 • Siyavuşgil, Sabri Esat, Karagöz,–ithaflı-
 • Sungu, İhsan, Namık Kemal
 • Süleyman Çelebi, Mevlût,(Hazırlayan: Tahir Alangu)
 • Süleyman Nazif, Tarihin Yılan Hikâyesi(eski yazı)
 • Şemseddin Sami, Hurdeçîn(eski yazı)
 • Şükun, Ziya, Ferheng-i Ziya(2 cilt)
 • Taner, Haldun, Ayışığında Çalışkur, –ithaflı-
 • Tanışık, İbrahim Hilmi, İstanbul Çeşmeleri II
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (Hazırlayan: ), Namık Kemal Antolojisi
 • Tarhan, Abdülhak Hâmid,  Bâlâ’dan Bir Ses,–eski yazı-
 • Tarhan, Abdülhak Hâmid, Hakan
 • Tarhan, Abdülhak Hâmid, Finten(eski yazı)
 • Tarhan, Abdülhak Hâmid, Garam
 • Tarhan, Abdülhak Hâmid,Yabancı Dostlar I
 • Tarih-i Cevdet(1-3, 5-12), (yalnız dördüncü cilt eski yazı)
 • Tarlan, Ali Nihat (Hazırlayan:), Fuzuli Divanı, –ithaflı-
 • Tarlan, Ali Nihat (Hazırlayan:), Hayâli Bey Divanı
 • Tarlan, Ali Nihat,Divan Edebiyatında Tevhidler I-III
 • Taşköprülüzade, Mevzuatü’l Ulûm I-II(eski yazı)
 • Taşlıklıoğlu, Zafer, Eski Yunanca’da İleri Adımlar
 • Teo, Devinmek, –ithaflı-
 • Teoman, Sabahattin Tahsin, Rıhtım Sisleri, –ithaflı-
 • Tukin, Cemal, Boğazlar Meselesi
 • Turhan, Mümtaz, Garplılaşmanın Neresindeyiz
 • Türkiya Mecmuası VI
 • Türkiyat Mecmuası X
 • Unat, Faik Reşit (Hazırlayan:) Abdi Tarihi, –ithaflı-
 • Uygur, Nermi, Başkasının Ben’i Problemi, –ithaflı-
 • Uzunçarşılı, İ. H., Halil Hâmit Paşa
 • Uzunçarşılı, İ. H., Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkiflerine Dair Vesikalar
 • Ülken, Hilmi Ziya, İslam Düşüncesi
 • Ülken, Hilmi Ziya, Posta Yolu
 • Üstün, Cevat, Viyana Seferi
 • Üstün, Nevzat, Cüceler Çarşısı, –ithaflı-
 • Üstün, Nevzat, Yitikler Kapısı, –ithaflı-
 • Yazgıç, Kâmil, Ahmet Midhat Efendi, Hayatı ve Hatıraları
 • Yekta, Rauf, Esâtiz-i Elhân: Hoca Abdülkadir Merâgî(eski yazı) -ithaflı-
 • Yetkin, Suut Kemal, İslam Tarihi(imzalı)
 • Yunus Emre Divanı(Hazırlayan: Burhan Toprak) –ithaflı-
 • Yusuf Sinan Paşa, Maârifnâme-i Sinan Paşa,(Hazırlayan: İ. H. Ertaylan – tıpkı basım)
 • Yücel, Hasan Âli Edebiyat Tarihimizden, –ithaflı-
 • Yücel, Hasan Âli, Felsefe Dersleri
 • Yücel, Hasan Âli, Hürriyet Gene Hürriyet, –ithaflı-
 • Zeynelabidin, Muhadise-i Dil ü Âşık
 • Ziya Gökalp Kimdir? Türkçülük Nedir?/ Tasvir Neşriyatı
 • Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları(eski yazı)
 • Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
 • Ziya Gökalp, Yeni Hayat(eski yazı)
 • Ziya Paşa, Harâbât I-III

YABANCI DİLDEKİ KİTAPLAR

 • Adams, Henry, Mont Saint Michel et Chartres, Robert Loffont
 • Alain, Ideés, Paul Hartmann
 • Alain, Les Arts et les Dieux, Bibliothèque de la Pleiade
 • Alain, Propos sur la religion, Rieder
 • Alain, Propos, Bibliothèque de la Pleiade
 • Amedeo Modigliani,An Abrams Art Book
 • Apollinaire, Guillaume, Alcools, Gallimard
 • Aristote, Poétique, Gallimard
 • Arseven, Celal Esad, Les arts décoratifs Turcs, MEB (imzalı)
 • Audisio, Gabriel, Ulysse ou l’intelligence, Gallimard
 • Bachelard, Gaston,L’eau et les rêves, José Corti
 • Bachelard, Gaston, L’autréamont, José Corti
 • Bachelard, Gaston, La psychanalyse du feu, Gallimard
 • Bailly, Auguste, Jules César,Arthème Fayard
 • Bailly, Auguste, La Florence des Médicis, Hachette
 • Balzac, Honoré de, Le Père Goriot, Paul Ollendorff
 • Barrès, Maurice, Greco ou le secret de Tolède,Plon
 • Barrès, Maurice, Scènes et doctrines du nationalisme, Plon
 • Barthes, Roland, Michelet par lui-même, Seuil
 • Bastide, François Régis, Saint Simon par lui-même, Seuil
 • Baudelaire, Charles, Oeuvres 1-2,  Gallimard
 • Baudelaire, Charles, Les fleurs du mal, La Payot
 • Baudot, Jeanne, Renoir ses amis ses modèles, Editions Littéraires de France
 • Baudouin, Charles, La psychanalyse de Victor Hugo, Edition du Mont-Blance
 • Bayrav, Süheyla, Symbolismemédiéval, İ. Ü. Yayını
 • Beauvoir, Simone de, Pour une morale de l’ambiguïté, Gallimard
 • Béguin, Albert – Thévenaz, Pierre,Henri Bergson, Ed. La Baconnière
 • Bémol, Maurice, La méthode critique de Paul Valéry, G. de Bussac
 • Bémol, Maurice, Paul Valéry, Les Belles Lettres
 • Benesch, Otto, Rembrandt choix de dessins, Ed. Phaidon
 • Berdiaev, Nikolai, Cinq méditations sur l’existence, Ed. Aubier
 • Book Covers
 • Berger, Pierre, Pierre Mac Orlan, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Berger, Pierre, Robert Desnos, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Berger, Yves, Boris Pasternak, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Bergson, Henri, Oeuvres, Presses Universitaire de France
 • Billy, André, Apollinaire, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Billy, André, L’époque 1900
 • Billy, André, Max Jacob, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Blum, André, Trésors de l’art Florentin, La Guide du Livre Lausanne
 • Bonnard, Seize peintures 1939-1943, Editions du Chêne
 • Bonnefoy, Yves, Rimbaud par lui-même, Seuil.
 • Bonnefoy, Yves,Du mouvement et de l’immobilité de douve (poèmes), Mercure de France
 • Bonnefoy, Yves, Hier régnant Desert(poèmes), Mercure de France
 • Bornecque, Jacques Henry, Les Poèmes saturniens[de Paul Verlaine. Étude et commentaire], Nizet
 • Bos, Charles du, Le dialogue avec André Gide, Correa
 • Botticelli,Skira
 • Bourgin, Georges – Rimbert, Pierre, Le SocialismeCollection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Boyer, Frédéric, Pierre de Ronsard, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Breton, André, Les manifeste du Surréalisme, Ed. du Sagittaire
 • Briffault, Robert, Les Troubadours et le sentiment Romanesque, Les Editions Du Chêne
 • Bruegel, L’Ancien,du Chéne
 • Bruegel, Skira
 • Bulletin d’informations(Centre pour l’étude des problemes du monde musulman contemporain) Bruxelles
 • Bureau, Georges. Les masques, Ed: du Seuil
 • Butor, Michel, La modification,Minuit
 • Cain, Lucienne Julien, Trois essais sur Paul Valéry, Gallimard
 • Camus, Albert, L’homme révolté, Gallimard
 • Camus, Albert, L’été, Gallimard
 • Canadian Peintures, Phaidon
 • Carco, Francis, Francis Carco vous parle:Propos Recueillis Par Michel Manoll, Denoel
 • Carco, Francis, Gérard de Nerval, Albin Michel
 • Carles, Jules, Le Transformisme(Que sais-je), Presses Universitaires
 • Carré, Jean-Marie, La vie aventureuse de Jean Arthur Rimbaud, Plon
 • Carrouges, Michel, La Mystique du surhomme, Gallimard
 • Cassou, Jean, Situation de l’art moderne, Ed. de Minuit
 • Cellier, Léon, Gérard de Nerval, Hatier-Boivin
 • Céré, Roger, Entre la guerre et la paix, Presses Universitaires
 • Cervantes, Miguel de, Don Quichotte, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Cezamian, Louis, Anthologie de la poèsie anglaise, Stock
 • Cezanne, Phaidon
 • Chanson, André, Fragments d’un Liber Véritatis, Gallimard
 • Charles du Bos, Approximations
 • Charles du Bos, Journal 1921-1923, Carréa
 • Charpier, Jacques, Charles d’Orléans,Poètes d’aujourd’hui, P. Seghers
 • Charpier, Jacques, Paul Valéry, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Chassé, Charles, Lueurs sur Mallarmé, Ed. de la Nouvelle Revue Critique
 • Chateaubriand, François-René, Les martyrs, Flammarion
 • Chateaubriand, René de, Essai sur la littérature anglaise une traduction du Paradis Perdu de Milton
 • Chefs d’oeuvre de la peinture européenne (du XVe au XIXe siecle)-Collection Oscar Reinhart- Librairie Payot
 • Claudel, Paul, Présence et prophétie, Libraire de l’Université-Fribourg
 • Claudel, Paul, ThéatreI-II, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Cocteau, Jean, La difficulté d’être, Ed. Paul Morihien
 • Cocteau, Jean, Maalesh – Journal d’une tournée de théâtre, Gallimard
 • Coomaraswamy, Ananda Kentish, Bouddha, Corréa
 • Copeau, J., Critiques d’un autre temps,R.F.
 • Correspondance de Richard Wagner et de Franz Liszt, Traduction de L. Schmidt et J. Lacant Gallimard
 • Crane, Aimée, A Gallery of Great Paintings, Crown Publishers
 • Cresson, André, Hegel, Presses Universitaires de France
 • Cresson, André, Leibniz, sa vie son oeuvre,Gallimard
 • Cresson, André, Spinoza,Presses Universitaires de France
 • Croce, Benedetto, As the Story of Liberty, Trad. S. Sprigge
 • Curtius, Robert, La Littérature européenne et le Moyen Âge Latin, Presses Universitaires de France
 • d’Arnım, Achim, Contes bizarres, (Traduction de Théoplihe Gautier fils, précédée d’une préface de Théoplie Gautier), Michel Lévy Frères
 • d’Aureveilly, Jules Barbey, Du Dandisme et de George Brummell,Mermod
 • Dante, La divine comédie, Albin Michel
 • Davies, Gardner, Mallarmé et le drame solaire, Librairie José Corti
 • Descartes, René, Discours de la méthode,  Alcan
 • Desgraupes, Pierre,  Rilke,Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Dictionnaire Français-Anglais-Anglais-Français,Cassellas
 • Diderot, Lettres à Sophie Volland I, Ed. du Paris
 • Diderot, Lettres à Sophie Volland II, Gallimard
 • Dollot, Louis, Histoire diplomatique, “Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Dorgelès, Roland, Portrais sans retouche, Albin Michel
 • Dostoievsky, L’Idiot, Fernand Hazan
 • Dostoievsky, Les Frères Karamazov,Fernand Hazan
 • Dostoievsky, Les PossédésI,  Fernand Hazan
 • Dostoievsky, Les PossédésIII Galimard
 • Dostoievsky, Crime et châtiment, Ed. Fernand Hazan
 • Dostoievsky, Les PossédésII, Galimard
 • Droz, Joseph, Histoire des doctrines politiques en FranceCollection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Duthuit, Georges, Le musée inimaginable I-III, José Corti
 • El Greco, Phaidon
 • Eliot, T. S., The Cocktail Party
 • Eluard, Paul, La Jarre peut-elle être plus belle que l’eau,Gallimard
 • Eluard, Paul, Le meilleur choix de poèmes, Editions de Sagittaire
 • Essaies de Montaigne, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Fargue, Léon-Paul, Le piéton de Paris,Gallimard
 • Faulkner, William, Mosquitoes, Introdaction: Raymond Queneau
 • Faure, Gabriel, Paul Valéry Méditerranéen, Horizons de France
 • Flaubert, Gustave, Bouvard et Pécuchet, Bordas
 • Flaubert, Gustave, L’éducation sentimentale, Garnier
 • Flaubert, Gustave, La Tentation de Saint Antoine, E. Fasquelle
 • Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Garnier
 • Flaubert, Gustave, Salambô, E. Fasquelle
 • Fleuret, F. et Perceau, L., Les Satires Françaises du XVII Siècle
 • Foulquié, Paul, La DialectiqueCollection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • France, Anatole, L’anneau d’améthyste, Ed. Calman-Lévy
 • France, Anatole, Le mannequin d’osier, Calmann-Levy
 • France, Anatole, Thaïs, Calmann-Levy.
 • Frazer, Sir James George, Le Rameau d’or(Traduction par Lady Frazer), Librairie Orientaliste Paul Geuthner
 • Gabriel, Albert, Une capitale Turque: Brousse, Ed. de Boccard
 • Ganzo, Robert, Langage(poèmes), Gallimard
 • Gard, Maurice Martin du, Les mémorables, Flammarion
 • Gasset, Jose Ortega Y., The Dehumanization of Art
 • Gauguin,Hypérion
 • Genevoix, Maurice, Vlaminck, l’homme, l’oeuvre, Flammarion
 • Gengoux, Jacques, La Symbolique de Rimbaud, La Colombe
 • Gengoux, Jacques, Le Symbolisme de Mallarmé, Nizet
 • Giano, Jean, Virgile
 • Gide, André – Valéry, Paul, Correspondance 1890-1942, Gallimard
 • Gide, André, Amyntas
 • Gide, André, Feuillets d’automne, Mercure de France
 • Gide, André, Journal des faux-monnayeurs,Gallimard
 • Gide, André, La symphonie pastorale, Gallimard
 • Gide, André, Les caves du Vatican, Mercure de France
 • Gide, André, Les faux-monnayeurs I, Gallimard
 • Gide, André, Les Nouvelles nourritures, Gallimard
 • Gide, André, Thésée, Ed. la Jeune Parque.
 • Gide, André, Thésée, Gallimard.
 • Gide, André, Dostoievsky, Plon
 • Gide, André, La Porte étroite, Mercure de France
 • Gide, André, Le retour de l’Enfant Prodigue, Mercure de France
 • Gide, André, Les nourritures terrestres, Gallimard
 • Gide, André, Les pages immortelles de Montaigne, Corréa
 • Gillet, Louis, Les tapis enchantés, Gallimard
 • Goethe, Faust I-III,Editions Montaigne
 • Goya, Schatzkammer der Malerei,Holbein-Verlag, 9 resim
 • Gutmann, René-Albert, Introduction à la lecture des poètes Français, Flammarion
 • Guy de Mauppasant, La Maison Tellier, Ollendorf
 • Guyard, M.-F., La littérature comparée,Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Guyot, Charles, Diderot – par lui-même,Seuil
 • Henry, André, Bergson Maître de Péguy, Ed. Elzévir
 • Heredia, Jose Maria de, Les Trophées, Lomerre
 • Hoffet, Frédéric, Psychanalyse de Paris, Grasset
 • Hoffman, E. T. A., Trois contes (Traduction de J. Aymonier) P. Trémois
 • Hommage national à Victor Hugo
 • Hourticq, Louis, L’art et la littérature, Ed. Flammarion
 • Houssat, J. Lafitte, Troubadours et cours d’amour
 • Hugo von Hofmannsthal et Carl J. Burckhardt Lettres, 1919-1929, Trad: Louise Servicèn, Librairie Plon
 • Hugo, Victor, La légende des siècles / La Fin de Satan – Dieu, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Hugo, Victor, Les comtemplations, Ed. Nelson
 • Hugo, Victor, Poèmes choisis I-II, Ed. d’art A. Skira
 • Hugo, Victor, Carnets intimes1870-1870, Gallimard
 • Hugo, Victor, Journal 1830-1848,Publié et présentés par H. Guillemin
 • Hugo, Victor, Littérature et philosophie mêlées, Ed. Nelson
 • Hugo, Victor, Pierres- Vers et prose, (Textes rassemblés et présentés par H. Guillemin), Editions du Milieu du Monde
 • Hugo, Victor, Souvenirs personnels 1848-1851(Réunis par H. Guillemin), Gallimard
 • Huxley, Aldous, Dépouilles mortelles, (Tradition:  Jules Castier)
 • Huxley, Aldous, L’éternité retrouvée, (Tradition: Jules Castier), Plon
 • Huxley, Aldous, Contrepoint I-II, Plon
 • Huxley, Aldous, L’olivier et autres essais, (Tradition: Jules Castier), Plon
 • Huxley, Aldous, L’olivier et autres essais,la Jeune Parque
 • Huxley, Aldous, Le plus sot animal, (Tradition: Jules Castier) Librairie Christian Chaboud
 • Hytier, Jean, André Gide, Ed.Charlot
 • Hytier, Jean, La poétique de Valéry, Armand Colin
 • İvan Mestrovie,Nova Evropa-Zagreb
 • Jacques, Charles, La peinture Française. Les Peintres du Moyen-Age,Bibliothèque Française des Arts
 • Jaloux, Edmond, Edgar Poe et les femmes, Ed. du Milieu
 • Jamati, Paul, Walt Whitman, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Jaspers, Karl, Introduction à la philosophie, Librairie Plon
 • Jaspers, Karl, Nietzsche, İntroduction à sa philosophie, Gallimard
 • Jaspers, Karl, Origine et sens de l’histoire, Librairie Plon
 • Jeanmaire, H., Dionysos, Ed. Payot
 • Jewell, Edward Alden, Georges Rouault, Hyperion Press
 • Jouvet, Louis, Ecoute, mon ami-Flammarion
 • Joyce, James, Ulysses, Gallimard
 • Jung, C. G. – Kerényi, C.,Introduction à l’essence de la mythologie, Payot
 • Jung, C. G., Types psychologiques,Librairie de l’Université-Genève
 • Kafka, Franz, Journal intime La guide du livre, Lausanne
 • Kafka, Franz, Le château, Gallimard
 • ‎Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Éd. de Beaune
 • Karppe, S., Étude sur les origines et la nature du Zohar Précédée d’une étude sur l’histoire de la Kabbale, Ed. Felix Alcan
 • Khodoss, Claude, Hegel-Esthétique, Presses Universitaires de France
 • Soren Kierkegaard,Sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie, Presses Universitaires de France
 • Krakowski, Edward, Histoire de Russie, Deux-Rives
 • Kühnel, Ernst, Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür(Çevirenler: Suut Kemal Yetkin-Melahat Özgü), Türk Tarih Kurumu
 • La peinture Anglaise du XVIIIe Siécle, Ed. G. Van Oest
 • La peinture Etrusque, Skira
 • La peinture İtalienne, Skira
 • Lalou, René, Le Roman Français depuis 1900Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Lassaigne, Jacques – Busuioceanu, Alexandru, La peinture Espagnole: de Velasquez A Picasso,Skira
 • Lassaigne, Jacques – Gloeckner, André, Daumier,Edition Hyperion
 • Latzarus, Louis, La vie paresseuse de Rivarol, Librairie Plon
 • Lautrémont, Oeuvres complètes, Ed. José Corti
 • Lawrence, D. H., Apocalypse, (Tradition: Thérese Aubray) Ed. Confluances
 • Le Louvre Sculpture de la Renaissance Française, Ed. par L’illustration
 • Lefebvre, Henri, Contribution à l’esthétique, Editions Sociales
 • Lefebvre, Henri, Descartes, Ed. Hier et Aujourd’hui
 • Lefebvre, Henri, La somme et le reste I-II,La Nef de Paris
 • Leonardo Da Vinci, Phaidon
 • Les cahiers du Rhône,cours poétiques, Ed. La Baconnière (dergi)
 • Les etudes Bergsoniennes: Bergson et Proust: Accords et Dissonances (Floris Delattre) – Maine de Biran et Bergson (Henri Gouhier), Ed. Albin Michel
 • Littré, E. et Beaujean, Dictionnaire de la langue Française, Edisions Universitaires
 • Lion, Fernand, Les rêves de Racine,Laffont
 • Magny, Claude-Edmonde, Arthur Rimbaud, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Magny, Claude-Edmonde, Histoire du roman Français Depuis 1918
 • Maiuri, Amadeo, La peinture Romaine-Collection Les Grands Siécles de la Peinture- Skira
 • Mallarmé, Stéphane, Correspondance 1862-1871, Gallimard
 • Mallarmé, Stéphane, Divagations, Bibliothèque-Charpentier; Fasquelle
 • Mallarmé, Stéphane, Igitur ou la folie d’Elbehnon, Gallimard
 • Mallarmé, Stephane, Oeuvres Complètes, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Mallarmé, Stéphane, Oeuvres Poétiques, Ed. Henri Kalser-Lausanne
 • Malraux, André, Psychologie de l’art / La Création Artistique, Skira
 • Malraux, André, Psychologie de l’art / Le Musée imaginaire,Skira
 • Malraux, André, Saturne, nrf  Galerie de la Pléiade
 • Malraux, André, Les noyers de l’Altenburg, Gallimard
 • Malraux, André, Psychologie de l’art/La Monnaie de L’absolu,Skira
 • Malraux, André, Romans, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Mamboury, Ernest, İstanbul Touristique
 • Manet,Hypérion
 • Marcel, Henry,  Millet, Editeur Henri Laurens
 • Marker, Christian, Giraudoux – par lui-même, Seuil
 • Martin, Gaston, Les Jacobins, Presses Universitaires de France
 • Matisse, 16 Peintures, 1939-1946. Editions du Chêne, 4 resim
 • Mauclair, Camille, Degas, Éd. Hypérion
 • Maulnier, Thierry, Introduction à la poésie Française, Gallimard
 • Maulnier, Thierry, Langages, Ed. Du Conquistador
 • Mauppasant, Guy de, Le Horla (Illustre de Jean Guillaume), Coll. Le Point d’Orgue. Les Oeuvres Françaises
 • Mauriac, François, Du côté de chez Proust, La Table Ronde
 • Mauriac, François, Les pages immortelles de Pascal,Corréa
 • Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement, Presses Universitaires
 • Maurois, André, À la recherche de Marcel Proust, Hachette
 • Mauron, Charles, Introduction à la psychanalyse de Mallarmé, Ed. S. La Baconniée-Neuchatel
 • Maurras, Charles, Anthinéa d’Athénes à Florence, Flammarion
 • Mercanton, Jacques, Vuillard et le gout du bonheurles Trésors de la Peinture Française, Skira
 • Meredith, George, L’égoiste, (Trad. Yvonne Canque), Gallimard
 • Meredith, George, The tragic Comedians
 • Mesnard, Pierre, Le cas Diderot/Etude de caractérologie littéraire,Presses Univestaires de France
 • Michelet, Jules, Histoire de la RévolutionFrançaise, Bibliothèque de la Pléiade
 • Molière, L’avare,Seuil
 • Monder, Henri, Précocité de Valéry, Gallimard
 • Mondor, Henri, Propos familiers de P. Valéry, H. Grasset
 • Moreas, Jean, Les Stances, Mercure de France
 • Moullet, Maurice, Les maitres a l’oeillet, Ed. Halbein
 • Mullahy, P., Oedipe du mythe au complexe,Payot
 • Nerval, Gerard de, Ouvres, Bibliothèque de la Pléiade
 • Nietzsche, Frederic, Par De là le bien et le mal, Traduit par Henri Albert
 • Nietzsche, Frederic, La volonté de puissance I-II, (Trad. G. Bianquis), Gallimard
 • Nietzsche, Frederic, Pages choisies, Trad: Henri Albert‎, ‎Mercure de France.,
 • Nietzsche, Frédéric, Pages mystiques, Robert Laffont
 • Oeuvres de François Coppée,Poésies, Lemene
 • Peintures de Renoir, Ed. du Chêne
 • Parisier-Plottel, Jeanine, Les dialogues de P. Valéry, Presses Universitaires de France
 • Parrot, Louis, Francis Lorca, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Pascal et les provinciales, Ed. Des Musées Nationaux
 • Paul Valéry Vivant,Cahiers du Sud
 • Philippe de Champaigne et Port- Royal, Edition des Musées Nationaux
 • Pıtrou, Robert, Jean Sebastian Bach, Albin Michel.
 • Pia, Pascal, Baudelaire – par lui-même, Seuil
 • Picon, Gaëtan, Malraux par lui-même, Seuil
 • Piero della Francesca, Skira
 • Pierre Bonnard Pierre, Skira, 14 resim
 • Pierre, George, Géographie industrielle du monde, “Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Poe, E. A., Oeuvres, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Poètes d’aujourd’hui, (Preface de Jean Paulhan), Lausanne
 • Poulet, Georges, Études sur le temps humain, Librairie Plon
 • Poulet, Georges, La distance intérieure,Librairie Plon
 • Pourtalès, Guy de, Berlioz et l’Europe Romantique, Gallimard.
 • ‎Pourtalès, Guy de, Nietzsche en Itaile, Bernard Grasset
 • Préface de P. ValéryAnthologie des poètes de la N. R. F., Gallimard
 • Proust, Marcel, Lettres à Madame C., J. B. Janin.
 • Proust, Marcel, A la recherche du temps perdu I-III, Bibliothèque de la Pléiade -Gallimard
 • Proust, Marcel, Chroniques, Gallimard
 • Racine et Port-Royal,Edition des Musée Nationaux
 • Racine, Jean, Théâtre choisi de Racine, Hachette
 • Raimbaud, Oeuvres complètes, Editions du Grand-Chêne
 • Raymond, Marcel, De Baudelaire au Surréalisme, Ed. Jose Corti
 • Raymond, Marcel, Génies de France, Ed. La Baconnière
 • Raynal, Maurice, Histoire de la peinture moderne – De Baudelaire a Bonnard L’école de Honfleur, Skira
 • Raynal, Maurice, Histoire de la peinture moderne matisse-munch-Rouault, Skira
 • Régnier, Henri de, L’Altana ou la vie Vénitienne I-II, Mercure de France
 • Régnier, Henri de, La canne de jaspe, Mercure de France
 • Régnier, Henri de, La double maîtresse, Mercure de France
 • Régnier, Henri de, Le mariage de minuit,Hachette
 • Régnier, Henri de, Proses datées, Mercure de France
 • Régnier, Henri de, La pécheresse, Mercure de France
 • René Laforgue, L’Échec de Baudelaire,Denoël
 • Renoir, XIX. Siécle, Les Trésors de la Peinture Française
 • Richard, Jean-Pierre, Littérature et sensation, Seuil
 • Ritter, Helmut , Asrâr Al-Balâgha: The Mysteries of Eloquence, İstanbul, 1954
 • Richer, Jean, Gérard de Nerval, Poètes d’aujourd’hui, P. Seghers
 • Rilke, Les élégies de Duino Suivi de les sonnets à Orphée, Aubier éd. Montaigne
 • Rilke, R. Maria, Cinquante poèmes, Librarie Les Lettres
 • Rilke, R. Maria, Poèmes Français, Editions du Grand-Chêne
 • Rilke, R. Maria, Vergers, Col. Métamorphoses
 • Rilke, Rainer Maria, Les cahiers de Malte Laurids Brigge,ÉmilePaul Frères
 • Rilke, Rainer Marie, Chant de l’amour et de la mort, Emile Paul
 • Robert, Karthe, Kafka, Gallimard
 • Rochefoucauld, Edmee de la, En lisant les Cahiers de Paul Valéry, Editions Universtaires
 • Rostand, Jean, L’atomisme en biologie, Gallimard
 • Rostand, Jean, Peut-on Modifier homme, Gallimard
 • Rousseau, Jean Jacques, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité, Flammarion
 • Rousseau, Jean Jacques, Discours sur les sciences et les arts,Flammarion
 • Rousseau, Jean Jacques, Rêveries du promeuneur solitaire, Flammarion
 • Roy, Claude, Aragon, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Saint-Exupéry, Antoine de, Vol de Nuit, Gallimard
 • Salles, Georges, Trésors d’art en France, Direction générale du tourisme
 • Sartre, J. P., Baudelaire, Gallimard
 • Schopenhauer, Arthur, Pensées et fragments, Felix Alcon
 • Sebilotte, L. H., Le secret de Gérard de Nerval, José Corti
 • Shakespeare, Oeuvres dramatiques, Ed. E. Flammarion
 • Shakespeare, William Venus et Adonis, Wittmann
 • Simon, Pierre-Henri, L’homme en Poèces Malraux-Sartre-Camus-Saint-Exupèry, Neuchâtel, Baconnière
 • Simon, Pierre-Henri, Mauriac – par lui-même, Seuil
 • Soulairol, Jean, Paul Valéry, La Colombe
 • Soupault, Philippe, Lautrémont, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Sources de Maurice Barrés, Le Rouge et le Noir
 • Sperco, Willy, Istanbul, Paysage littéraire, La Nef
 • Suarès, André, Debussy, Ed. Emile-Paul
 • Suarès, André, Musiciens
 • Talés, C., La Commune de 1871, Librairie du Travail
 • The Romantic Movement
 • The Sculptures of Michelangelo, Phaidon
 • Théatre de France II, Publications de France
 • Théatre de Racine, V.2., Club des Librairies de France
 • Thibaudet, Albert, Le liseur de romans, Editions G. Cres et Cie
 • Thierry, Jean-Jacques – Nimier, Roger, Dictionnaire des Auteurs de la Pléiade,Gallimard
 • Trotzki, Léon, Marx, Corréra
 • Uhde, Wilhelm, Les impressionnistes,du Phaidon
 • Ungaretti, Giuseppe, Les cinq livres, Editions de Minuit
 • Vallentin, Antonina, ‎El Gréco, ‎Albin Michel
 • Valéry, Paul- Fourment, Gustave, Correspondance, Gallimard
 • Valéry, Paul, Lettres à quelquesuns, Gallimard
 • Valéry, Paul, Charmes (commentés par Alain), NRF –Gallimard
 • Valéry, Paul, Eupalinos-L’âme et la danse, Gallimard
 • Valéry, Paul, La jeune Parque, Présentation et Etude Critique des Documents par Octave Nadal
 • Valéry, Paul, Oeuvres I-II,Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Valéry, Paul, Souvenirs poétiques,Guy Le Prat
 • Valéry, Paul, Traduction en vers des Bucoliques de Virgile, Gallimard
 • Valéry, Paul, Un poète inconnu, Lettres Françaises
 • Vallas, Léon, Claude Debussy, Presses Universitaires de France
 • Van Gogh, Vincent, Lettres à son frère Théo, Grasset
 • Velazquez, Schatzkammer der Malerei
 • Verlaine, Paul, Oeuvres poétiques completes,Bibliothèque de la Pléiade -Gallimard
 • Vigny, Alfred de Poésies completes, Librairie Garnier Freres
 • Villon, Françoise, Oeuvres, Ed. E. Flammarion
 • Wehle, B Harry, Art Treasures of the Prado Museum, Abrams
 • Weidlé, Wladimir, Les abeilles d’Aristée-Essai sur le Destin Actuel de Lettres et des Arts, Gallimard
 • Whiting, Charles G., Valèry Jeune Poète, Presses universitaires de France
 • Woolf, Virginia, Entre les actes,Stock
 • Asır Taş Baskısı Resimler
 • Yannet, Jacques, Enchantements sur Paris, Ed. Denoel
 • Zeyd, Fahr-el-nisa (lithos), Estienne, Charles (text), Midi Nocturne, Editions de Beaune, 4 resim

ÇEVİRİ KİTAPLAR

 • Curtius, Ernest Robert, Fransa Üstüne Deneme(Çev: Sabahattin Eyüboğlu)
 • Deyrolle, Théophile, Trabzon’dan Erzurum’a, (Çev: Reşat Ekrem Koçu)
 • Eflatun, Devlet/ (Çev: S. Eyüboğlu – M. A. Cimcoz’dan ithaflı)
 • Eflatun, Küçük Diyaloglar(Çev: Aktürel-Anday-Cemgil-Eyüboğlu-Ünlü – ithaflı)
 • Euripides, Bakhalar, (Çev: S. Eyüboğlu)
 • Freud, Sigmunt, Totem ve Tabu(Çev: Niyazi Berkes)
 • Frey, Dagobert, Mukayeseli Bir Sanat İlmini Temellendirme
 • Gabriel, Albert, Kayseri Türk Anıtları(Çev: Ahmet Akif Tüfenk’ten ithaflı)
 • Homeros, İlyada/ Homeros (A. Erhat – A. Kadir)
 • Kafka, Milena’ya Mektuplar(Çev: Adalet Cimcoz’dan ithaflı)
 • Kömürcüyan, Eremya Çelebi, İstanbul Tarihi(Çev: Hrand Andreasyan)
 • Labiche, Eugène, Hasır Şapka(Çev: Oktay Akbal)
 • Montaigne, Denemeler(Çev: S. Eyüboğlu)
 • Moltke, H. Von, Türkiye’deki Durum ve Olaylar Üzerine Mektuplar(Çev: Hayrullah Örs)
 • Schiller, Baladlar,  (Çev: Burhanettin Batıman’dan ithaflı)
 • Shakespeare, Troilos ile Kressida (Çev: S. Eyüboğlu-M. Irgat, ithaflı)
 • Şölen / Eflatun(A. Erhat – S. Eyüboğlu)
 • Wellhausen, Julius,  İslâmın En Eski Tarihine Giriş(Çev: Fikret Işıltan)
 • William, James, Pragmacılık I(Çev: Muzaffer Aşkın)

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.